کد محصول:

پارس صحرا نورد


پارس صحرا نورد

سطوح کارایی

SC/CC

API

2104 B

MIL-L-

585

ISIRI

موارد کاربرد:

-          موتورهاي ديزلي سنگين  با سطح كارايي  API CC

-        ادوات کشاورزي