کد محصول: 93

پارس موج X


پارس موج X

سطوح کارایی

CF

API

 

 

موارد کاربرد:

موتورهای ديزلي چهار زمانه ترانک پیستون با سوختهايسنگین)مقدار گوگرد بيش از 5/3 درصد وزنی(

موتور تجهيزات جانبي كشتي مثل ژنراتورها و يدككش‌ها