کد محصول: 59

پارس موج


پارس موج

سطوح کارایی

CF

API

S-3

Caterpilar

 

موارد کاربرد :

موتورهای ديزلي چهار زمانه ترانک پیستون با سوختهاي سنگین )مقدارگوگرد بیش از5/2 درصد وزنی(

موتورهاي تجهيزات جانبي كشتي مثل ژنراتورها و يدككشها