کد محصول: 58

پارس اقيانوس


پارس اقيانوس

موارد کاربرد :

موتورهای دیزلی دریایی کراس هد سرعت پا یین با سوخت های سنگین )ميزان گوگرد تا 4 درصد وزنی(