کد محصول: 53

پارس كوهين (بنتون)


پارس كوهين (بنتون)

موارد كاربرد:

روانكاري ياتاقان هاي چرخشي و مسطح تحت شرايط عملياتي دور پايين، فشار متوسط و دماي بالا