کد محصول: 51

پارس تكتاز RBB


پارس تكتاز RBB

موارد کاربرد :

یاتاقان های دور بالا به خصوص در صنايع نساجي

ياتاقا نهاي الكترموتورها و ژنراتورها