کد محصول: 50

پارس فايبر


پارس فايبر

موارد کاربرد :

یاتاقان های ضد اصطکاک و مسطح

 اتصالات انعطاف پذیر

ياتاقان هاي چرخ خودرو