کد محصول: 46

پارس شاسي گرافيته


پارس شاسي گرافيته

موارد کاربرد :

یاتاقان هایمسطح با سطوح ناهموار

دمای عملیاتی تا 60ºC 

مواردی که امکان حضور آب وجود دارد

غلاف پمپها

* در ياتاقان هاي چرخشي قابل كاربرد نيست