کد محصول: 40

پارس زنجير SHT


پارس زنجير SHT

موارد کاربرد :

روانکاری پیوسته قطعات متحرک تا 250ºC

 روانکاری قطعات متحرک کوره ها و تونل های پخت

 روانکاری تحت شرایطی که نیاز به خواص ضد سایش و پایداری حرارتی باشد