کد محصول: 37

پارس اسكروماشين


پارس اسكروماشين

موارد کاربرد :

عملیات فلزکاری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی

 عملیات فلزکاری سخت از قبیل خان زنی، مته کاری، حدیده کاری، قلاویزکاری و برقو زنی