کد محصول: 34

پارس كوئينچينگ


پارس كوئينچينگ

 

سطوح کارایی

6743 PART 14 , UHA, UHB

ISO

5437

ISIRI

 

موارد کاربرد :

پارس کوئینچینگ H با گرید ISO 150برای عملیات حرارتی گرم )دمای حمام روغن تا170C) و سایر گریدها برای عملیات حرارتی سرد )دمای حمام روغن تا 80C)