کد محصول: 27

پارس توربين GT


پارس توربين GT

 

سطوح کارایی

51515

DIN

489:1999

BS

901304101

Siemens TLV

32568F

GEK

17672D

MIL-L

120

Us  steel

11298-5

ISIRI

 

مواردکاربرد :

انواع توربین های گازی و توربو کمپرسورها تحت شرایط عملیاتی متوسط تا سخت