کد محصول: 20

پارس هيدروليك ZF


پارس هيدروليك ZF

سطوح کارایی

51524 PART2 (HLP)

DIN

HF-0

DENISON

6423

ISIRI

 

موارد كاربرد: 

در سيستم هاي هيدروليكي كه قطعات آنها داراي فلزات نرم و رنگي نظير نقره مي‌باشند.