کد محصول: 17

پارس كيوان


پارس كيوان

سطوح کارایی

51524 PART 1 (HL)

DIN

51517 PART 2 (CL)

DIN

6423

ISIRI

 

موارد کاربرد:

سيستم هاي  گردشی

 انواع یاتاقان های ساده

 جعبه دنده های بسته تحت شرایط عملیاتی سبک تا متوسط