کد محصول: 14

پارس مدوس اي پي اس


پارس مدوس اي پي اس

 

سطوح کارایی

GL-5

API

2105D

MIL-L-

342M2

MAB

05A,7A,12E,16B,C&D,17B,19B

ZF TE-ML

2810

ISIRI

 

 

موارد کاربرد :

سیستم انتقال قدر ت و جعبه دنده دستی خودروهاي سبك و سنگين

چرخ دنده های هیپوئیدي و ديفرانسيل ها

سایرکاربردهای انتقال )قدرت، گشتاور( در خودرو تحت شرایط عملیاتی سرعت زیاد - بارهای ناگهانی، سرعت کمگشتاور زیاد