کد محصول: 8

پارس لوكوموتيو


پارس لوكوموتيو

سطوح کارایی

CD

API

WOFT

EMD

Generation 4 (Longlife)

GE

Generation 5

LMOA

3600

Caterpillar

 

موارد کاربرد :

موتورهای دیزلي لکوموتیو

موتورهای دیزلی با شرایط عملیاتی متوسط تا سخت