کد محصول: 7

پارس ژنراتور


پارس ژنراتور

 

سطوح کارایی

CD

API

1342

ISIRI

 

موارد کاربرد :

ديزل ژنراتورها انواع ژنراتورهای برق )قوای محرکه مولدهای برق(