۱۰ خرداد ۱۴۰۲

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت نفت پارس


دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت نفت پارس

دستورات جلسه مجمع عبارت است از :

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

بررسی و تصویب نهائی صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تقسیم سود.

انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402

تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی تحت نظر هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت تصمیم گیری در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.