۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نفت پارس برگزيده صنعت سبز كشور در سال 1399


نفت پارس برگزيده صنعت سبز كشور در سال 1399

شركت نفت پارس در راستاي اجرا و عملي كردن شاخص ها و معيارهاي تعريف شده سازمان حفاظت محيط زيست، با اهتمام ويژه نسبت به تدوين و هدف گذاري شاخص هاي عملكردي زيست محيطي  در فرآيند دريافت جايزه صنعت سبز و ارزشيابي عملكرد زيست محيطي سال ۱۳۹۹ توسط گروه ارزيابان جايزه صنعت سبز اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران و دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، موفق به دريافت “تنديس سيمين” جايزه صنعت سبز كشور در بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني و خدمات سبز گرديد .اين تنديس توسط دكتر محمودي مدير كل اداره حفاظت محيط زيست به دكتر خليلي مدير عامل پالايشگاه نفت پارس اهدا شد