۱۲ تير ۱۳۹۸

برگزاري مميزی خارجی استانداردهای ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


برگزاري مميزی خارجی استانداردهای ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

بنا به اعلام آقاي مهندس مرادي نماينده مديريت ، در مميزي مراقبتي اخير ، تغيير شيفت 3 نيز مميزي  گرديد و  در انتها گواهينامه شركت نفت پارس ، بدون ثبت هرگونه عدم انطباق Major  براي يك دوره ديگر  با موفقيت تمديد گرديد .