۲ دي ۱۳۹۷

درخواست مشخصات سهامداران


درخواست مشخصات سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نفت پارس درخواست می گردد که نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در جدول فوق اقدام نموده و به یکی از طرق ذیل جهت امور سهام شرکت ارسال نمایند:

آدرس پست الکترونیک امور سهام: stocks@parsoilco.com

نمابر امور سهام: 02146897780

آدرس پستی امور سهام: تهران- کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج- پالایشگاه نفت پارس