۳ خرداد ۱۳۹۶

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام


    آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت كه راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 13/03/1396 در محل مركز همايش هاي بين المللي هتل بزرگ ارم به آدرس اتوبان حقاني، تقاطع بزرگراه همت، هتل بزرگ ارم تشكيل مي شود حضور بهم رسانند. جهت ورود به جلسه همراه داشتن كارت ملي، گواهي سهام و وكالت نامه محضري الزامي مي باشد. لازم به توضيح است كه برگ ورود به جلسه مجمع يك ساعت قبل از شروع جلسه در همان مكان توزيع خواهد شد.

دستور جلسه :

1.    استماع گزارش هيئت مديره، گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395

2.    بررسي و تصويب صورتهاي مالي سالانه شركت براي سال مالي منتهي به 30/12/1395

3.    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1396

4.    تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

5.    ساير مواردي كه تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

 

 

هيئت مديره شركت نفت پارس (سهامي عام)