گواهی نامه

کسب رتبه نخست و دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور در سال 1399

کسب رتبه نخست و دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور در سال 1399

" شركت نفت پارس موفق به كسب رتبه اول در استان تهران ودريافت تنديس سيمين به عنوان  صنعت سبز كشوردر بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني و خدمات سبز" شد.