گواهی نامه

OHSAS18001

OHSAS18001

سيستم مديريت  ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 برای کمک به سازمان ها برای تعریف اصول و اهداف ایمنی و سلامت شغلی طراحی می شود. این استاندارد در ابتدا در سال 1999 انتشار یاقت سپس در سال 2007 بازنگری شد. شناخته شده ترین چارچوب سیستم های ایمنی و سلامت شغلی می باشد. قابل اجرا در هر سازمانی با هر اندازه و در هر بخش تجاری می باشد.